ღირებულებები

ღირებულებები
კოალიციის ორგანიზაციული ღირებულებები ეფუძნება ეროვნულ და საერთაშორისო დონეზე აღიარებულ ადამიანის უფლებების პრინციპებს და ძირითადად შემდეგ სამართლებრივ ჩარჩოს:
 • საქართველოს ბავშვის უფლებათა კოდექსი

 • საქართველოს კანონი ადრეული და სკოლამდელი აღზრდის განათლების შესახებ

 • საქართველოს კანონი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვის შესახებ

 • ბავშვთა ადრეული ჩარევის სახელმწიფო სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა

 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური ინტეგრაციის შესახებ

 • საქართველოს მთავრობის დადგენილება სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის მიღების შესახებ

 • გაეროს კონვენცია ბავშვთა უფლებების შესახებ

 • გაეროს კონვენცია შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების შესახებ

 • ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება და ასოცირების დღის წესრიგი.


შესაბამისად, კოალიციის ღირებულებებია:
 • განვითარება

 • თანამშრომლობა

 • ჩართულობა/მონაწილეობა

 • ტოლერანტობა

 • დისკრიმინაციის აღმოფხვრა

 • თანასწორუფლებიანობა

 • თანაბარი შესაძლებლობები

 • ბავშვის განვითარება და ოჯახის მდგრადობა.