მისია

მისია

ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის ხელშემწყობი გარემოს შექმნა - ოჯახების, პროფესიონალების, მთავრობისა და საზოგადოების სისტემური ხედვის ჩამოყალიბება,  საგანმანათლებლო და კვლევით რესურსებზე წვდომა, ბავშვებისა და ოჯახების უნიკალური შესაძლებლობების და საჭიროების გამოვლენა, მაღალ-ხარისხიან სერვისებზე თანაბარი ხელმისაწვდომობა.