ორგანიზაციული სტრუქტურა

მენეჯერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: denolac@yahoo.com

მენეჯერი
დენოლა ჩხარტიშვილი

კოალიციის ადმინისტრატორი/ბუღალტერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: laliko2405@yahoo.com

კოალიციის ადმინისტრატორი/ბუღალტერი
ლალი სვიმონიშვილი

ლოჯისტიკის მენეჯერი, კოალიცია ბავშვთა ადრეული განვითარებისთვის

ელ. ფოსტა: mikashavidzeana@gmail.com

ლოჯისტიკის მენეჯერი
ანა მიქაშავიძე