ადრეული ინტერვენცია საქართველოში - შეფასების ანგარიში

Evaluation of Georgian ECI Standards Implementation.pdf